Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GMPV

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Wymogi techniczne
4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
5. Zasady i formy płatności
6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10. Postanowienia końcowe
 
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy:
 
GMPV sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin, tel. 605-879-405
nip: 499-068-10-69, Regon: 385358269, KRS: 0000824875
Adres poczty elektronicznej: sklep@gmpv.pl
 
zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep GMPV (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy działający pod adresem http://sklep.gmpv.pl/ umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – osoba fizyczna (konsument) lub przedsiębiorca lub osoba reprezentująca przedsiębiorstwo (firma) dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie; w tym (od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia) również kupujący będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Firma – przedsiębiorca lub osoba reprezentująca przedsiębiorstwo dokonująca zakupów w sklepie;

Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://sklep.gmpv.pl/regulamin/. Klient może w każdej chwili przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
  internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

c) zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

d) aktywne konto poczty elektronicznej;

 

§ 4.Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu
  przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@gmpv.pl . Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie płatności w następujących formach:
 • Przelew tradycyjny, przelewy online. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.
 • Płatności udostępnione przez operatora płatności Autopay S.A. oraz PayPro (Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
 • Płatności udostępnione przez operatora płatności Przelewy24 oraz PayPro
 • Pobranie. Zapłata kurierowi przy odbiorze towaru. (dostępna dla wybranych produktów)
 • Płatność na miejscu w sklepie (Karta, Blik, Gotówka)  

   2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

ING Bank Śląski  PL 47 1050 1559 1000 0090 3243 5027

Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub faktury imiennej, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury VAT Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.
 3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i dostępności towaru i jeśli nie podano inaczej wynosi 24-48 h.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki od firmy kurierskiej lub odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest poniżej.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [GMPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin,

   tel. 605-879-405, sklep@gmpv.pl]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Konsument mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.
 3. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem jest Firma.
 4. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@gmpv.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres GMPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi
  użytego środka porozumiewania się na odległość.
 6. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów jest wyłączona.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień
  Regulaminu.
 2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2021 r.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 734 497 774
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl